Com s’ha de governar la universitat?

Conclusions

En aquest estudi s’han recopilat i resumit els documents de públic accés que s’han considerat rellevants en relació amb la presentació o crítica de propostes sobre el govern de les universitats públiques a Catalunya i Espanya.

Una primera constatació és que, després d’un període de 18 anys d’estabilitat (1983-2001), recentment s’han produït dos canvis legislatius, el 2011 i el 2007, que han modificat el sistema de govern de les universitats en diversos aspectes: competències del Claustre Universitari, forma d’elecció del rector o rectora, competències i composició del Consell de Govern, participació al Consell de Govern de membres externs a la universitat.

Quant als documents d’anàlisi i proposició, de l’estudi es desprèn que, si bé existeix un nombrós corpus de documents que, en una mida o altra, abasten la qüestió del govern del sistema universitari i del govern intern de les universitats, no existeix un diagnòstic comú sobre quins aspectes del funcionament actual del sistema universitari convé millorar a través d’un canvi en el sistema de govern. I, com és lògic, tampoc no existeixen unes propostes de canvi comunes o que, al menys, hagin generat un mínim nivell de consens. Al contrari, les diverses propostes analitzades apunten en molts casos en direccions ben oposades.

Tot i que alertem sobre la manca de rigor metodològic en la justificació de les propostes d’alguns dels documents analitzats, el conjunt dels documents conté arguments a favor d’unes i altres.

Constatem que una bona part de les discrepàncies venen condicionades per visions diferents –explícites o implícites en els documents, segons els casos– sobre el paper de la universitat a la nostra societat. De fet, la major part dels documents fan èmfasi en la relació entre el sistema de govern universitari i el model d’universitat desitjat.

Així, doncs, –i sobre això sí que sembla haver-hi consens– la qüestió del govern del sistema universitari i el govern intern de les universitats està en relació amb els objectius i la funció social de la universitat. En conseqüència, encoratgem tota la societat a fer-se una opinió pròpia sobre la qüestió a partir de la lectura crítica dels documents.

Publicat a Informes

Vols rebre les notícies de l’OSU al teu correu?

Abans que es faci efectiva, rebràs un correu per tal que confirmis la teva subscripció. A més, podràs revocar la teva subscripció de forma automàtica en qualsevol moment.

ELS NOSTRES DARRERS INFORMES

Qui finança la universitat?

Comparació entre comunitats autònomes a Espanya, Europa i l'OCDE, 2009-2015
Gener 2018
Accedeix a l'informe (en castellà).

Perquè preus tan diferents?

Preus i taxes a les universitats públiques a Espanya, curs 2016/17
Desembre 2016
Accedeix a l'informe (en castellà).

El professorat universitari a Catalunya

Evolució recent de les plantilles PDI a les universitats públiques catalanes, 2004/05 - 2014/15
Setembre 2016
Accedeix a l'informe

El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014

El cost d’estudiar a Europa (2013-14)

Preus, beques, préstecs i altres ajuts a l’estudi a les universitats europees (2013-14)
Junt 2014
Accedeix a l'informe

Com s’ha de governar la universitat?

Un estudi de propostes sobre el govern de les universitats públiques a Catalunya i a Espanya (1983-2014)
Maig 2014
Accedeix a l'informe

El preu de la carrera

Preus universitaris 2013-14 a Catalunya i anàlisi de l’evolució del preu total dels estudis
Juliol 2013
Accedeix a l'informe