Documents seleccionats

S’ha fet un recull de documents amb la intenció de facilitar a qui ho desitgi tenir una informació el més àmplia, completa i variada possible sobre les propostes relatives al govern de la universitat i del sistema universitari a Espanya i a Catalunya. No és impossible, per suposat, que s’hi trobi a faltar algun document sobre el tema; la nostra intenció és anar completant aquest recull de documentació i, en aquest sentit, qualsevol aportació serà benvinguda i ens permetrà actualitzar en el futur el contingut d’aquest estudi. Vagi per endavant el nostre agraïment.

I parlant de futur, sembla ser que es començarà a concretar ben aviat amb l’anunciada reforma de la legislació universitària estatal per part del ministre José I. Wert. I sembla ser també que no serà només des del govern de l’Estat que es promouran canvis legislatius, ja que el govern de Catalunya ha deixat ben clar que té com a objectiu modificar lalegislació universitària catalana i que un dels aspectes que segurament inclourà en aquesta modificació serà el del govern de les universitats. Per la nostra part ens proposem fer un seguiment del contingut de les modificacions esmentades (estatal i autonòmica),si es produeixen, i les argumentacions amb què es presentin. En principi, aquestes modificacions de textos legislatius que comentem s’han de fonamentar en dos pilars: d’una banda el treball de la “Comisión de expertos” designada pel ministre José I. Wert, de la qual n’han resultat un informe (document MIR2013) i una addenda (document ALZ2013) i d’una altra els documents generats a la “Comissió per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya” (CEGSUC), de la qual se n’ha derivat una Ponència (document GEN2012) i un conjunt de documentació aportada per membres d’aquesta Comissió, en no obtenir consens la proposta de la Ponència (documents CEU2013, CIU2013, COR2013, ERC2013, FER2013, GON2013, JAR2012, MAR2013, PIM2012, PSC2013, SAN2013, UAB2013). Les referències emprades en aquestes cites corresponen a documents de la Taula 2 i les denominacions són de les fitxes descriptives elaborades en cada cas.

A les taules que hi ha tot seguit es relacionen els quaranta-dos documents estudiats. Cada taula conté: l’autoria, la referència assignada al document i el títol complet del document.

Taula 1. Documents del primer grup: legislació

Autoria Referència Títol
Legislació estatal LRU1983 Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (LRU)
Legislació estatal LOU2001 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU)
Legislació autonòmica (Catalunya) LUC2003 Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC)
Legislació estatal LOM2007 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU)

 

Taula 2. Documents del segon grup: documents d’anàlisi i proposició

Autoria Referència Títol
ACUP ACU2008a Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya
ACUP ACU2011 Impactes de les universitats publiques catalanes a la societat
Alzaga – Urrea ALZ2013 Addenda de los profesores Óscar Alzaga Villaamil y Mariola Urrea Corres a los capítulos I y III del informe denominado “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”
Bricall, J.M. et al. BRI2000 Informe Universidad 2000
CEUCAT CEU2013 La millora de la Governança universitària a Catalunya. Aportacions del Consell de l’Estudiantat de les Universitats catalanes a l’informe de la ponència
Círculo de Empresarios CIR2007 Una universidad al servicio de la sociedad
CiU CIU2013 Posicionament sobre el text de la ponència de la CEGSUC
Corominas et al. COR2009 Sobre el gobierno de las universidades públicas
Corominas – Jarauta – EUiA-ICV COR2013 Reflexions i propostes per a la millora del sistema universitari de Catalunya
ERC ERC2013 Sobre la governança universitària. Document de treball d’Esquerra Republicana de Catalunya
EuropeG EUR2013 La reforma de la universitat. Un impuls a la competitivitat de l’economia espanyola
Ferrer Llop, J – CCOO FER2013 Comissió de Governança – Document aportat per CCOO
Ponència per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya GEN2012 La millora de la governança universitària a Catalunya. Reptes, propostes i estratègies
Gonzalez Senmartí – URV GON2013 Comentaris  a l’informe final de la Ponència per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya
Grau, F.X. GRA2012b La universidad pública española. Retos y prioridades en el marco de la crisis del primer decenio del siglo XXI
Grau, F.X. GRA2013 Autonomia universitària i sistema de governança
Jarauta, E. – ICV JAR2012 Comentaris al document: Informe de la ponència per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya
Mariño, José B. – UPC MAR2013 Consideracions al text de la Ponència
ME – FCYD – CRUE MFC2010 Estrategia Universidad 2015. La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación e innovación.
Comisión de expertos para la reforma del sistema universitario español MIR2013 Propuestas para la reforma y la mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español
Comissió de Reflexió sobre el Futur de l’Àmbit Universitari Català PAS2001 Per un nou model d’universitat
PIMEC PIM2011 Per una reforma ambiciosa del sistema universitari. Manifest per la millora del nostre capital humà i la sostenibilitat de les universitats públiques en un entorn global
PIMEC PIM2012 Posicionament de PIMEC,petita i mitjana empresa de Catalunya en matèria de sistema universitari de Catalunya
Presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes PRE2010 Propostes de model del sistema universitari català
Grup Parlamentari Socialista (Parlament de Catalunya) PSC2013 Document del PSC en relació amb l’informe final de la ponència per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya
Sans, R. – UGT SAN2013 Document global que recull les aportacions de la Unió General de Treballadors
Salaburu, P. SLB2007 La universidad en la encrucijada. Europa y EEUU
Salmi, Jamil SLM2013 Formas exitosas de gobierno universitario en el mundo
Comisión de expertos internacionales de la Estrategia Univesidad 2015 TAR2011 Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España del mañana
Universitat Autònoma de Barcelona UAB2013 Declaració de la Universitat Autònoma de Barcelona
Comissió sobre la governança (Universitat de Barcelona) UB2012 Informe de la Comissió sobre la governança
Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya UPC2014 Acord núm. 7/2014 del Claustre Universitari de la UPC pel qual s’aprova la moció: “Sobre el govern de les universitats”

 

Taula 3. Documents del tercer grup: altres documents

Autoria Referència Títol
Abogacía del Estado ABO2013 Informe sobre el Documento-propuesta definitivo elaborado por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español
ACUP ACU2008b Llibre Blanc de la universitat de Catalunya – resum executiu
Albert Corominas (EUiA), Eusebi Jarauta (ICV), Josep Ferrer (CCOO), Ramon Sans (UGT), Martí Obiols (CdE UPC) EUI2013a Declaració sobre el document “La millora de la governança universitària a Catalunya. Reptes, propostes i estratègies”
Albert Corominas (EUiA), Josep Ferrer (CCOO), Eusebi Jarauta (ICV), Ramon Sans (UGT) EUI2013b Posicionament en relació amb el treball de la Comissió per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya
Fundación Conocimiento y Desarrollo FCYD2008 Informe CyD 2008. Monografías
Grau – Basora GRA2012a La universidad pública de hoy: dimensión, eficacia y eficiencia
Samoilovich, D. SAM2007 Escenarios de gobierno en las universidades europeas

 

Categories: Informes