Preus

Dividim aquest capítol en tres apartats. En el primer comparem els preus dels estudis de grau, en el segon els dels estudis de màster, i en el tercer afegim alguns elements comparatius més.

Estudis de grau

En 11 dels països, els estudis de grau són totalment gratuïts.

Segueix un grup d’uns altres 12 països o regions on el preu màxim d’un curs oscil·la entre els 7€ de la República Txeca, els 41€ de Polònia o els 183€ de França fins els 1.066€ de Portugal. Aquest grup es caracteritza, a més, per tenir uns preus mínims força baixos (sols Portugal supera els 500€, i la majoria no supera els 80€).

Aquest conjunt de 23 països o regions –de 20 estats diferents– inclou els països nòrdics (Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia) i Islàndia, un bon nucli de països d’Europa central (Alemanya, Àustria, Bèlgica, França), d’Europa de l’est (Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Montenegro, Polònia, República Txeca), del Mediterrani (Grècia, Malta, França, Turquia, Xipre), i Portugal.

A continuació és produeix un salt en l’ordre de magnitud dels preus màxims i, en bona part, també dels mínims. A Liechtenstein i Itàlia el preu mínim i màxim coincideixen al voltant dels 1.500€. A partir d’aquí el creixement es fa cada cop més gran. A Espanya el preu mínim està un pèl per sobre dels 700€, i el màxim supera els 2.600€. De fet, això succeeix a Catalunya, on el preu mínim és de 1.750€.

Sols 10 països o regions, dels 38 que abasta l’estudi, tenen preus màxims superiors als nostres. Però encara més destacable és el fet que els preus mínims de Catalunya sols són superats per 1 estat (Irlanda) i 2 de les 4 regions d’un altre (Irlanda del nord i Gal·les).

El Gràfic 1 mostra, en color vermell, i amb l’escala de la dreta, l’import anual d’un curs de grau. El punt destacat, quan existeix, indica el preu més habitual. En blau, amb l’escala a l’esquerra, s’indica el percentatge d’estudiants que paguen preus de matrícula.

Gràfic 1

Gràfic 1: Preus d’un curs de GRAU i percentatge d’estudiants que els paguen (curs 2013-14)

* A Alemanya, els preus indicats ja sols es paguen en un dels estats federats, Baixa Saxònia, que té previst eliminar-los per al curs 2014-15.

** A Croàcia, el primer curs és gratuït, els preus indicats s’apliquen sols a partir de segon curs.

Tots aquests preus estan expressats en euros corrents. En el cas dels països que utilitzen una divisa diferent, s’ha fet la conversió d’acord amb el canvi de divisa mitjà l’any 2012, que en el moment d’elaborar aquest informe és el darrer publicat per Eurostat. Així és com subministra les dades la Comissió Europea.

Per a una correcta comparació dels imports, hem considerat adequat normalitzar-los a paritat de poder adquisitiu (PPP, per les seves sigles en anglès), la qual cosa hem fet a partir dels coeficients que subministren l’OCDE i Eurostat, que són els dos organismes internacionals que, de manera coordinada, s’encarreguen de calcular aquests indicadors. Cal fer constar, tanmateix, que això impedeix incorporar quatre països a la comparació, per als quals ni Eurostat ni l’OCDE no ofereixen PPPs: Croàcia, Liechtenstein, Montenegro i Romania.

El resultat es pot visualitzar al Gràfic 2. Observeu que dos països situats a la nostra dreta al gràfic, Suïssa i Lituània, queden ara per sota del nostre, tant pel que fa als seus preus màxims com als mínims. I tots els països situats a la nostra esquerra al gràfic apareixen ara amb preus relativament més baixos que els nostres.

Menció especial requereix el preu mínim d’un curs de grau a Catalunya, que sols és superat per Irlanda i dues de les quatre regions del Regne Unit.

Gràfic 2: Preu d'un curs de GRAU en US$ PPP (curs 2013-14).

Gràfic 2: Preu d’un curs de GRAU en US$ PPP (curs 2013-14).

Es prega consultar les notes del Gràfic 1. Per a Croàcia, Liechtenstein, Montenegro i Romania no existeixen factors oficials de conversió a PPP.

Estudis de màster

En comparar els preus d’un curs de màster, salta a la vista de forma immediata l’existència de dos grans grups.

En el majoritari, format per 22 països i regions de 21 estats, el preu màxim d’un curs de màster no supera els 1.300€. En el minoritari, el preu màxim per curs està al voltant dels 3.000€ (Romania, Suïssa), dels 4.000€ (Catalunya, Espanya), dels 6.500€ (Hongria, Letònia, Lituània), dels 10.000-12.00€ (Eslovènia, Grècia, Xipre), dels 30.000€ (Irlanda) o, simplement, no està regulat (Regne Unit). En aquest darrer cas, l’import habitual és de 4.800€.

Així, doncs, els preus de màster de Catalunya i Espanya es troben en el grup clarament més car. Els nostres preus màxims sols són superats per 8 del total de 32 estats: Eslovènia, Grècia, Hongria, Irlanda, Letònia, Lituània, Regne Unit i Xipre.

El grup minoritari de països i regions amb preus alts no només es diferencia pel gran salt dels preus màxims dels màsters, sinó també per l’import dels preus mínims. En la majoria dels casos, aquest països presenten preus mínims molt superiors als preus màxims dels països del grup majoritari.

És el cas de Catalunya, sense cap dubte: mentre el preu màxim d’un curs de màster no supera els 1.300€ en el grup majoritari, a Catalunya preu mínim és de 2.500€, sols superat per Grècia, Irlanda i Xipre. No gaire diferent és la situació del conjunt d’Espanya. El preu mínim en aquest cas és de poc menys de 1.500€, sols superat pels mateixos països abans esmentats, més Hongria i Lituània.

En conclusió, doncs, Espanya i, particularment, Catalunya, es troben en les posicions 7 i 4 entre els països on el preu mínim requerit per estudiar un màster és més car.

El Gràfic 3 mostra, en color vermell, i amb l’escala de la dreta, l’import anual d’un curs de màster. El punt destacat, quan existeix, indica el preu més habitual. En blau, amb l’escala a l’esquerra, s’indica el percentatge d’estudiants que paga preus de matrícula.

Gràfic 3: Preus d'un curs de MASTER i percentatge d'estudiants que els paguen (curs 2013-14).

Gràfic 3: Preus d’un curs de MASTER i percentatge d’estudiants que els paguen (curs 2013-14).

^ A la Bèlgica germanòfona no s’imparteixen màsters.

* A Alemanya, els preus indicats ja sols es paguen en un dels estats federats, Baixa Saxònia, que té previst eliminar-los per al curs 2014-15.

** Els preus que s’indiquen per a Portugal corresponen als màsters que habiliten per l’exercici d’una professió regulada. La resta de màsters són a preu lliure.

*** El preu màxim a Eslovènia és de 12.462€. A Irlanda és de 30.000€.

**** Al Regne Unit, els preus de màster no estan regulats. S’indica l’import més freqüent. En el cas d’Escòcia, aquest valor no figura a les dades de la Comissió Europea.

En normalitzar les dades per paritat de poder adquisitiu, la situació canvia de forma similar a com ho feia per al grau. Vegeu el Gràfic 4 per a més detalls.

Gràfic 4: Preu d'un curs de MÀSTER en US$ PPP (curs 2013-14).

Gràfic 4: Preu d’un curs de MÀSTER en US$ PPP (curs 2013-14).

Es prega consultar les notes del Gràfic 3.

L’import màxim a Grècia és de 17.891 US$ PPP, a Irlanda és de 36.783 US$ PPP i a Eslovènia de 20.670 US$ PPP.

Altres elements de comparació

Diferències grau-màster

En el nostre país, estudiar un màster és força més car que estudiar un grau. L’estudi comparatiu de les dades de la resta de països indica que aquesta no és una pràctica gaire estesa.

A la majoria dels països i regions europeus el preu màxim dels estudis de màster és el mateix que el dels estudis de grau. Concretament, es tracta de 20 països i regions, entre els quals es troben bona part dels països amb preus gratuïts o baixos.

En un segon grup, format per 6 països, els preus dels estudis de màster són sols lleugerament superiors als de grau, ja sigui en valor absolut (52 € per curs a Bulgària, 71€ a França, 178€ a Turquia, 400€ a Malta) o en percentatge (19% a Hongria i Lituània).

Finalment, els països on els preus dels màsters són substancialment més alts que els de grau són sols 7: Catalunya, Eslovènia, Espanya, Grècia, Irlanda, Letònia i Xipre. En particular, a Catalunya el preu màxim d’un curs de màster és un 44% més car que el màxim per un curs de grau. Al conjunt d’Espanya, un 67%.

El Regne Unit no apareix en aquesta classificació perquè no ha establert preus màxims per als màsters. Això fa que en algunes regions el preu habitual sigui inferior al màxim del grau i en d’altres sigui superior.

El Gràfic 5 mostra, en color verd, el preu màxim d’un curs de grau. En color vermell s’indica la diferència fins a assolir el preu màxim d’un curs de màster.

Gràfic: Diferència entre el preu màxim d'un curs de GRAU i un curs de MÀSTER.

Gràfic: Diferència entre el preu màxim d’un curs de GRAU i un curs de MÀSTER.

Es prega consultar les notes dels gràfics 1 i 3.

Preus en cas de repetició d’assignatures

Com és sabut, la llei preveu a Espanya que es fixin preus diferents per a les assignatures que es matriculen més d’un cop. D’acord amb la llei, la segona matrícula d’una assignatura de grau pot costar més del doble que la primera, la tercera fins a cinc vegades la primera, i les successives fins a 6,7 cops la primera. A Catalunya, els factors multiplicadors són 1,23, 2,66 i 3,7 respectivament. Quant a les assignatures de màster, les regles són les mateixes si el màster habilita per a l’exercici d’una professió regulada. Altrament, els preus són més alts, i els factors multiplicadors oscil·len entre 1,5 i 1,87.

Una anàlisi comparativa permet constatar que la vinculació entre preus i rendiment acadèmic és inusual a Europa. Dels 38 països i regions analitzats, sols 5, a més d’Espanya (i Catalunya) tenen preus diferenciats en funció dels resultats acadèmics de l’estudiant. I els que els tenen mostren un sistema força diferent del nostre. Concretament, a Àustria, Eslovàquia i República Txeca, on els estudis de grau són gratuïts, l’estudiant ha de pagar si la durada dels seus estudis és superior en més d’un any a la durada prevista. Els imports, en aquest cas, són molt inferiors als nostres: 363€ per semestre a Àustria, 1.525€ per any a Eslovàquia i 291€ a la República Txeca. A Eslovàquia i a Polònia, l’estudiant sols paga si no supera un cert nombre de crèdits per semestre o curs (els imports no consten a les dades de la Comissió Europea). En el cas dels màsters, la situació és força similar.

Nombre d’estudiants que paguen

No seria correcte acabar aquest apartat sense una referència al percentatge d’estudiants que estan obligats a pagar preus de matrícula, perquè això afecta molt la igualtat d’oportunitats en l’accés als estudis.

També en això es diferencien els països i regions europeus. Els gràfics 1 i 3 mostren que, en general, com més alts són els preus, més baix és el percentatge d’estudiants que els paguen, amb sols tres clares excepcions: Espanya, Suïssa i el Regne Unit (cal tenir present que Suïssa presenta preus substancialment més baixos a paritat de poder adquisitiu, però).

Categories: Informes

1 Comment

Catalunya és dels llocs més cars d’Europa per estudiar a la universitat | El Diari de l'Educació · 20/06/2014 at 07:22

[…] El preu mínim dels estudis de grau a Catalunya només és superat per Irlanda i part del Regne Unit. És una de les conclusions d’un informe de l’Observatori del Sistema Universitari sobre preus, beques, préstecs i altres ajut… […]

Comments are closed.