Beques

Beques per compensar dificultats econòmiques

El Gràfic 6 permet una visualització de les beques que es concedeixen per compensar les dificultats econòmiques de l’estudiant. En color lila s’indiquen els imports de les beques, que estan referenciats a l’escala de la dreta del gràfic. Les columnes blaves, referenciades a l’escala de l’esquerra, indiquen el percentatge d’estudiants que en gaudeixen.

El primer que crida l’atenció és que els països que concedeixen més beques i amb imports més alts es troben a l’esquerra del gràfic i, per tant, corresponen als països on els estudis són gratuïts. Es tracta, doncs, de beques orientades a compensar el cost d’oportunitat de l’estudi, és a dir, de beques salari.

Gràfic 6: Beques per motius econòmics (curs 2013-14).

Gràfic 6: Beques per motius econòmics (curs 2013-14).

* Als països marcats amb un asterisc, la beca comporta, a més, l’exempció del preu de la matrícula.

** L’import indicat per a Hongria és el mínim.

L’import màxim de les beques a Liechtenstein és de 20.742€, i a Suïssa és de 13.275€.

En la franja de països amb preus de matrícula baixos o intermedis, els imports de les beques assoleixen valors comparativament alts respecte del preu de les matrícules, i el percentatge d’estudiants que en gaudeixen és relativament baix. Són beques destinades a compensar parcialment el cost d’oportunitat, destinades tan sols a estudiants amb dificultats econòmiques.

A l’extrem dret de la gràfica, es constata que els països on els estudis són més cars concedeixen menys beques i d’imports comparativament baixos respecte del cost de la matrícula. Aquestes beques, doncs, estan orientades a compensar parcialment els preus de matrícula a estudiants amb dificultats econòmiques.

En el cas d’Espanya, els imports de les beques varien entre la compensació del preu de matrícula i una compensació parcial del cost d’oportunitat, i s’atorguen sols a estudiants amb dificultats econòmiques.

Cal fer notar que estem parlant de beques en sentit estricte, i que els préstecs són objecte d’un apartat posterior d’aquest informe. Dos països presenten, però, una excepció en aquest sentit. A Alemanya i Liechtenstein, els ajuts que es concedeixen són una combinació més o menys equilibrada entre beca i préstec sense interessos. Els imports consignats al Gràfic 4 són el total combinat.

Beques per recompensar els mèrits

Tradicionalment, en el nostre país les beques es concedien en funció de la situació econòmica de l’estudiant. Fa pocs anys van aparèixer a Catalunya noves beques basades tan sols en els mèrits acadèmics de cada estudiant. Més recentment encara, s’ha produït un gran debat a tota Espanya en aixecar el govern els requisits de mèrits associats a les beques que es concedeixen per motius de necessitat econòmica.

L’anàlisi comparativa amb la resta de països porta a la immediata conclusió que són una minoria els països on existeixen beques exclusivament per mèrits. Les dades es mostren al Gràfic 7 on, de nou, en color lila s’indiquen els imports de les beques, que estan referenciats a l’escala de la dreta del gràfic. Les columnes blaves, referenciades a l’escala de l’esquerra, indiquen el percentatge d’estudiants que en gaudeixen. Aquest gràfic, però, requereix alguns aclariments per ser interpretat correctament.

En primer lloc, cal tenir present que a Estònia aquestes beques estan el procés de desaparició. En el cas de França, la beca de per mèrits sols és addicional a la beca per necessitat. A Alemanya, l’import de la beca per mèrits depèn de la situació econòmica de l’estudiant. Aquesta combinació de criteris també es dóna en algunes de les beques per necessitats econòmiques que hem presentat a l’apartat anterior. Concretament, Bulgària, Croàcia, Irlanda, Itàlia i Espanya exigeixen cert rendiment acadèmic per poder gaudir d’una beca per motius econòmics.

Podem concloure, doncs, que les beques concedides estrictament per criteris de mèrits acadèmics són minoritàries a Europa, ja que existeixen a tan sols 12 països o regions i es concedeixen a percentatges molt petits d’estudiants. La combinació de criteris econòmics i acadèmics per a la concessió de beques és encara més minoritària, ja que sols es dóna en 6 països.

Gràfic 7: Beques per mèrits (curs 2013-14).

Gràfic 7: Beques per mèrits (curs 2013-14).

* A Estònia, les beques per mèrits estan en fase de desaparició.

** L’import indicat per a Hongria sols és el mínim.

Beques o préstecs?

No podem acabar aquest apartat sense fer esment als préstecs per a estudiar.

Només a dos països existeixen préstecs però no beques: Islàndia i Montenegro.

Ja hem esmentat anteriorment que a Alemanya i Liechtenstein la concessió d’una beca és, de fet, la concessió d’una beca i un préstec sense interessos, a parts més o menys iguals (el 50% de l’import és a préstec a Alemanya, entre el 40% i el 60% a Liechtenstein).

A 27 dels 38 països i regions estudiats, és a dir, al 71% d’ells, l’estat ofereix o garanteix préstecs específics per a l’estudi. Això inclou els països suara esmentats. Ara bé, el percentatge d’estudiants que utilitza aquests préstecs és molt baix: varia entre el 0,01% de la Bèlgica francòfona o el 0,1% de França fins al 5% de Lituània i l’11% de Letònia. L’única excepció en aquesta tònica és Dinamarca, on el 50% de l’estudiantat utilitza un d’aquests préstecs. Donat que en aquest país els estudis universitaris són gratuïts i les beques per compensar necessitats econòmiques s’apliquen universalment, cal interpretar que els préstecs són usats pels estudiants que disposen d’una situació econòmica prou solvent i obtenen les beques per imports més baixos.

Categories: Informes

1 Comment

Catalunya és dels llocs més cars d’Europa per estudiar a la universitat | El Diari de l'Educació · 20/06/2014 at 07:22

[…] El preu mínim dels estudis de grau a Catalunya només és superat per Irlanda i part del Regne Unit. És una de les conclusions d’un informe de l’Observatori del Sistema Universitari sobre preus, beques, préstecs i altres ajut… […]

Comments are closed.