Finançament públic i ingressos per matrícules i taxes, segons les universitats

Aquestes xifres o estimacions agregades amaguen una gran diversitat de situacions entre les universitats catalanes. El reial decret-llei 14/2012 estableix que els preus públics dels graus i màsters universitaris han de passar a estar en relació amb el cost del servei; però no s’especifica el nivell de referència que s’ha d’utilitzar en els càlculs (ensenyament, centre, universitat, o comunitat autònoma –que són les que actualment fixen els preus públics–). Si analitzem les darreres dades auditades, corresponents a l’any 2012, aplicant en tots els casos el càlcul global segons el qual un 59% de la despesa es dedica a tasques docents, trobem que existeixen diferències considerables entre universitats. A la Taula 1 es pot observar que el percentatge del cost de la docència assumit directament pels estudiants oscil·la entre el 32% a la UPC i el 56% a la UB. En tots els casos el cost que els i les estudiants paguen realment de mitjana estaria molt per sobre del 15-25% establert al decret-llei per a les primeres matrícules.

Taula 1
Percentatge del cost de la docència assumit pels estudiants l’any 2012
UB 56%
UAB 46%
UdG 42%
UdL 41%
UPC 32%
URV 32%
UPF 31%

Font: elaboració pròpia, vegeu l’apartat “Metodologia”.

Aquestes diferències es reprodueixen també a l’interior de cada universitat entre diverses titulacions. A la Taula 2 mostrem, a tall d’exemple, informació per la UB corresponent a l’any 2006. El “grau de cobertura” de la taula és el percentatge que els ingressos per matrícules suposaven sobre la despesa corrent dels centres. Si aquelles proporcions es mantinguessin avui voldria dir que, per exemple, els estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB podrien estar pagant via matrícules i taxes el 85% del cost de la docència que reben[9].

Aquest exemple mostra la limitació més important d’un sistema de preus públics que pretén vincular el preu de la matrícula al cost de la docència. Més enllà del fer que el percentatge mitjà que representen les matrícules sigui molt superior al 25% màxim previst pel reial decret-llei 14/2012, les xifres de la Taula 2 indiquen que els i les estudiants només podrien pagar un percentatge determinat del cost de la seva docència si s’establissin diferències entre titulacions molt més grans de les existents en l’actualitat. De fet, la lentitud en el procés d’implantació i publicació de la comptabilitat analítica a les universitats públiques catalanes i espanyoles és comprensible, en la mesura que una aplicació estricta del reial decret-llei basada en dades reals de despesa exigiria establir una estructura de preus de matrícula enormement complexa, i que deixaria les titulacions més cares fora de l’abast de la major part de famílies.

Taula 2
Grau de cobertura de les matrícules a les Facultats de la UB
Titulacions de primer i segon cicle
Facultat %
Belles Arts 22
Filologia 16
Filosofia 22
Geografia i Història 19
Total Humanitats 12
Dret 27
CC. Econòmiques i Empresarials 29
Total Ciències Socials 28
Biologia 15
Física 11
Geologia 11
Matemàtiques 17
Química 13
Total Ciències Experimentals 14
Farmàcia 16
Medicina 13
Odontologia 13
Psicologia 23
Infermeria 21
Total Ciències de la Salut 17
Biblioteconomia i Documentació 20
Formació del professorat 18
Pedagogia 19
Total Ciències de l’Educació 19
TOTAL UB 19

Font: Informe de la Comissió per a l’elaboració del Pla de Viabilitat Econòmico-Financera de la Universitat de Barcelona, Universitat de Barcelona, 2007.

Notes    (↵ retorna al text)

  • [9] El 85% resulta de multiplicar el 29% de la Taula 2 sobre el grau de cobertura de la matrícula a la facultat de CC. Econòmiques i Empresarials pel 56% que representa el cost de la docència assumit pels estudiants a la UB (Taula 1), dividit pel grau de cobertura total de la UB a la Taula 2, que és un 19%.
Categories: Informes

4 Comments

Les taxes universitàries van augmentar un 47% entre 2009 i 2012, segons l’Observatori del Sistema Universitari | Orla Diari · 29/01/2015 at 15:33

[…] El treball, titulat El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014, s’ha realitzat a partir de la informació continguda en les liquidacions pressupostàries de les universitats i analitza l’evolució del finançament de les universitats públiques catalanes amb una atenció especial a l’ evolució de taxes i preus públics de les matrícules i de les transferències públiques. Es pot consultar l’informe complet AQUÍ. […]

La proporció de joves universitaris baixa per primer cop en dècades mentre assumeixen més costos · 30/01/2015 at 10:12

[…] un fet inèdit, com a mínim, des del 1970. És una de les conclusions de l’informe El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014 elaborat per professors de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB membres de […]

UpiC » Blog Archive » Una dada val més que mil imatges (febrer 2015) · 06/02/2015 at 13:12

[…] dijous 29 de gener l’Observatori del Sistema Universitari va presentar l’informe El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014. L’informe analitza l’evolució del finançament de les universitats públiques catalanes […]

Quin impacte ha tingut l’augment de les matrícules universitàries? | AlterBeques · 11/02/2015 at 15:35

[…] Arcas O. et al. (2015) El finançamentde les universitats públiques aCatalunya,1996-2014 […]

Comments are closed.