4. Augmenta l’accés d’estudiants a les universitats privades

La davallada de la taxa d’accés en l’últim període analitzat coincideix, per una banda, amb una millora de les possibilitats de treball juvenil i, per altra, amb un increment de l’oferta privada de títols a l’ensenyament superior a Catalunya. Si s’observa l’evolució de l’oferta pública i privada a partir del 2011, any en què els nous títols sorgits de la implantació de l’EEES ja estan del tot generalitzats (Figura 8), es posa de manifest, especialment a partir del curs 2015-16, un increment diferencial de l’oferta. Els centres privats diversifiquen i augmenten els seus títols força més del que ho fan els centres públics. Ens referim tan sols a les universitats privades presencials: U. Abat Oliva (CEU), U. Internacional de Catalunya, U. Ramon Llull, U. de Vic – U. Central de Catalunya.

Figura 8
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Estadísticas e Indicadores Universitarios. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El fort increment dels preus dels estudis a la universitat pública, especialment per als estudiants d’origen social més alt, ha reduït la diferència del cost d’estudiar a la universitat pública i privada, la qual cosa pot haver afavorit una transferència d’estudiants que ara triarien centres de titularitat privada. Si a aquest fet s’hi afegeix l’increment del cost d’oportunitat degut a la millora de les condicions del mercat laboral juvenil, la importància d’adquirir un títol universitari en les noves economies del coneixement i la competència creixent en un mercat laboral amb cada cop més persones amb títol universitari, es pot pensar en possibles noves estratègies d’accés per part de la gent jove. En aquest context, potser la manera com han incrementat l’oferta les universitats privades pot haver atret nous estudiants.

Figura 9
Font: elaboració pròpia a partir dels Informes i estadístiques de la preinscripció universitària. Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Oficina d’Accés a la Universitat.

Si es para atenció a com ha evolucionat la matrícula de nou accés a graus al conjunt d’universitats segons titularitat, s’hi observa un patró diferencial (Figura 9). Les dades mostren que, en alguns períodes, la tendència de la matrícula de nou accés a les universitats públiques i les privades s’inverteix. Així, després d’un període de creixement de l’accés a les universitats privades, a partir de l’inici de la crisi econòmica el 2008 i fins el 2011 l’accés a les públiques s’incrementa amb força, mentre que decreix l’accés a les privades. En aquestes, seguirà caient fins el curs 2014, a partir del qual remunta la seva matrícula de nou accés (que coincideix amb els anys d’increment d’oferta de títols en la universitat privada, vegeu Figura 8), i ja fins a l’actualitat. Mentrestant, a les universitats públiques s’hi observa una evolució de lleuger decreixement i estancament a partir del 2012.