En relació a les universitats, en el seu preàmbul l’avantprojecte afirma que “L’actual model universitari es troba en un procés de reflexió crítica i de transformació, que haurà de conduir, necessàriament, a una reforma profunda, que millori la governança, reforci l’autonomia i la transparència, abandoni la rigidesa estructural i l’homogeneïtat, i afavoreixi la flexibilitat i la capacitat d’especialització i d’adaptació necessàries per competir en entorns globals.”

Aíxí mateix, afirma que “L’excessiva regulació que afecta el sistema d’R+D+I de Catalunya, tant externa com interna, i l’homologació a altres àmbits de l’Administració pública de molt difícil encaix amb l’alteritat i la singularitat inherents a un procés de generació de coneixement, comporten una dificultat no menor als agents del sistema en l’acompliment de la seva missió, condicionen el seu potencial de generació de noves idees i coneixement, i limiten la capacitat d’actuació cooperativa amb altres agents de dins i de fora del sistema.”

Per això conclou que “Finalment, s’ha de fer notar que la Llei de la ciència de Catalunya no proposa un contingut regulatori exhaustiu, atès que els diferents agents del sistema d’R+D+I de Catalunya ja disposen de la seva pròpia normativa”.

El document consta de 63 pàgines amb 90 articles més 15 disposicions addicionals, 3 transitòries i 2 finals, a més d’una disposició derogatòria.

La Memòria d’avaluació d’impacte que acompanya l’avantoprojecte indica que “En relació amb l’objectiu de millorar la mobilitat, la cooperació i l’intercanvi científic entre el personal investigador dels diferents agents d’R+D+I, les previsions de la Llei de la ciència referides al personal docent i investigador, al personal de suport a la recerca i al personal investigador en formació, fan referència a les universitats públiques i als altres agents de recerca del sistema d’R+D+I que gaudeixen d’autonomia de gestió i de determinació de la seva política de recursos humans. Per tant, la seva implementació té un impacte neutre en el pressupost de la Generalitat ja que no suposen cap cost directe addicional.”

Enllaç al tràmit d’informació pública de l’Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya

Categories: Notícies