Quin efecte han tingut els acords sobre preus públics de matrícula?

2ª edició: curs 2021-22

Autoria: Vera Sacristán
Data: Gener 2022

Resum executiu

El Real Decreto-Ley 17/2020 eliminà de la Ley Orgánica de Universidades les forquilles de preus públics universitaris establertes a l’Artícle 81 el 2012. Des d’aleshores, la Conferencia General de Política Universitaria ha publicat tres acords sobre preus públics universitaris. Per segon any, analitzem aquests acords i les seves conseqüències en la fixació dels preus.

Conclusions principals d’aquest informe:

  • A l’informe del any anterior, i en relació amb el curs 2020-21, indicàvem que “l’acord de la CGPU, en el seu primer any de vigència, no ha aconseguit modificar substancialment les tendències prèviament existents”.
  • Per a aquest curs 2021-22, els acords no han generat nous canvis substancials, donat que els nous acords tan sols afecten el 8,1 % dels màsters universitaris actius a les universitats públiques espanyoles.
  • De fet, els canvis més significatius s’han produït a les comunitats autònomes que han reduït els preus dels seus màsters no habilitants (con Catalunya), malgrat que aquestes reduccions no estan previstes als acords de la CGPU.
  • Tot i que la llei segueix indicant que els preus “estarán relacionados con los costes de prestación del servicio”, les comunitats autònomes segueixen sense indicar en els seus decrets de preus ni quins són els “costes de prestación del servicio” ni quina relació tenen amb els preus fixats en cada cas.
  • En aquest sentit, crida particularment l’atenció el fet que unes CCAA fixin els mateixos preus per a graus i màsters i d’altres en fixen de tan diferents (fins 10 cops més cars).
  • No sembla justificat –ni tampoc d’acord amb la llei– que els preus dels màsters depenguin de si habiliten o no per a l’exercici d’una professió regulada a Espanya, ja que això no té a veure amb el “coste del servicio”.
  • De fet, costa de creure que puguin ser degudes als “costes del servicio” les diferències detectades entre els preus dels diversos màsters (fins 9 cops superiors entre màsters d’una mateixa comunitat autònoma).
  • Tampoc no sembla coherent amb la llei la pervivència de màsters a preus diferenciats a cinc comunitats autònomes.
  • Finalment, persisteixen grans diferències entre els preus de les diverses CCAA. En el cas dels màsters que habiliten o estan vinculats amb l’exercici d’una professió regulada a Espanya –objecte de l’acord assolit el 2021– es manté aquest curs una (des)proporció de 1 a 7,2 entre el preu màxim i el mínim.
Categories: Informes