El sistema universitari català:
dades i singularitats

Què s’hi ha de preservar, què s’hi ha de corregir

Autoria: Albert Corominas i Vera Sacristán
Data: Juny 2022

Descàrregues en format PDF:

 

Sumari

 1. El perquè d’aquest informe
 2. Universitats públiques i universitats privades
 3. El prestigi del sistema universitari català
 4. Estudiantat
  1. Els nivells d’escolarització universitària
  2. La composició social de l’estudiantat
  3. De la pública a la privada
 5. El finançament del sistema públic
  1. Composició dels ingressos i la seva evolució
  2. El finançament públic
  3. Els ingressos per preus públics
  4. Els efectes sobre el total d’ingressos no financers
  5. Observacions addicionals sobre finançament
 6. L’oferta docent
 7. Recerca i transferència
  1. Recerca
  2. Transferència
 8. Personal docent i investigador
  1. Vies paral·leles
  2. Acreditació diferenciada
  3. El Pla Serra i Húnter
  4. La Fundació ICREA
  5. Temporalitat de les plantilles de PDI
  6. Dedicació a temps parcial
  7. Manca de relleu generacional
  8. Contractes predoctorals
  9. Contractes postdoctorals
  10. Escassedat de la plantilla
 9. Personal d’administració i serveis
  1. Estructura de les plantilles de PAS
  2. Evolució de les plantilles
  3. Temporalitat de les plantilles de PAS
  4. Dedicació a temps parcial
  5. Dimensionament de la plantilla
 10. Relacions harmòniques entre govern i universitats
 11. Conclusions i comentaris
 12. Fonts d’aquest informe

Resum executiu

Entitats i persones que formen part o estan vinculades al sistema universitari català han reivindicat en ocasions diverses la singularitat d’aquest sistema i, en particular, la necessitat que una nova llei universitària tingui prou flexibilitat perquè permeti mantenir-ne els trets distintius.

L’objectiu d’aquest document és analitzar les característiques més rellevants del sistema i així proporcionar elements per determinar quines caldria conservar i quines s’haurien de corregir.

En síntesi, de l’informe es desprèn que el prestigi del sistema, la molt alta productivitat en recerca i el pes significatiu de les activitats de transferència contrasten amb:

 • Una dotació pressupostària baixa, en què la subvenció per estudiant és la menor d’Espanya, amb l’única excepció de la Comunitat de Madrid.
 • Una plantilla de personal docent i investigador que és la més baixa d’Espanya en relació amb el nombre d’estudiants, que té les taxes de temporalitat i de dedicació a temps parcial més altes, i en què més de la meitat del personal supera els 50 anys d’edat, amb una baixa presència de personal jove en les primeres etapes de la carrera acadèmica.

Altres característiques importants del sistema són:

 • La baixa taxa d’escolarització en universitats presencials, que supera només la de Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.
 • La forta presència d’universitats privades, en part subvencionades amb fons públics, amb una tendència a l’augment de la proporció de l’estudiantat d’aquestes universitats en el conjunt del sistema català.
 • Un accés molt desigual, a favor de l’estudiantat de famílies amb nivells alts de renda i de formació.
 • Uns preus públics que, malgrat les reduccions més recents, se situen encara entre els més alts d’Espanya.
 • Una oferta docent de graus més abundant i de creixement més fort que en les altres comunitats autònomes.
 • Doble via (funcionarial i laboral) en la carrera docent del PDI.
 • Incidència del govern de la Generalitat en la selecció del PDI, via els programes Serra i Húnter i ICREA.
 • Relacions harmòniques entre el govern de la Generalitat i les universitats públiques, que mostren poca propensió a reivindicar obertament un millor tracte pressupostari.

Més enllà de discursos genèrics autocomplaents, el sistema universitari català presenta prou problemes significatius per justificar una reflexió i un debat sobre el seu paper en la nostra societat i els seus trets característics. Segur que alguns s’han de preservar. Però no és menys cert que n’hi ha que  requereixen correccions profundes i, en alguns casos, ràpides, sense les quals es pot témer que els trets positius que predominen en les seves activitats pateixin un deteriorament significatiu en poc temps.

Categories: Informes

3 Comments

El sistema universitario catalán: datos y singularidades - Observatorio del Sistema Universitario · 21/06/2022 at 11:32

[…] Informe completo (en catalán) […]

La universitat catalana, entre el neoliberalisme i el control polític - El Diari de l'Educació · 10/07/2022 at 23:26

[…] El sistema universitari català: dades i singularitats, de l’Observatori del Sistema Universitari, mostra alhora els bons resultats del sistema i les […]

La universitat catalana, entre el neoliberalisme i el control polític - Catalunya Plural · 11/07/2022 at 05:20

[…] El sistema universitari català: dades i singularitats, de l’Observatori del Sistema Universitari, mostra alhora els bons resultats del sistema i les […]

Comments are closed.