Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1. Denominació

Amb la denominació Associació Observatori del Sistema Universitari (OSU) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2. Objectius i activitats

L’Observatori del Sistema Universitari és una plataforma permanent que, des de la recerca, l’anàlisi, el debat i la reflexió crítics sobre la universitat pública, intervé sobre matèries de política universitària tot oferint documentació i anàlisi. Així, doncs, són objectius de l’Observatori, en l’àmbit de la política universitària:

 1. oferir documentació, estudis i opinió documentada i raonada,
 2. fomentar els debats i l’elaboració de propostes,
 3. intervenir en els mitjans de comunicació i en els debats públics en general.

L’anàlisi i la reflexió que impulsa l’Observatori inclou, com a condicions necessàries:

 • la consideració crítica del funcionament actual de la universitat,
 • la concepció de la universitat com a institució al servei de la societat i no dels interessos de determinats grups externs o interns a la universitat,
 • una anàlisi documentada i rigorosa.

Indicativament, i sense que aquesta es pugui considerar una relació exhaustiva, les activitats de l’Observatori són: recopilació, elaboració i anàlisi de dades comparatives i sèries històriques; publicació d’estudis, llibres i articles en mitjans de comunicació i revistes especialitzades; organització de debats per a l’intercanvi d’idees; intervencions públiques, com ara jornades, conferències i presentacions de llibres i estudis; difusió, a través del web propi i altres mitjans, de les dades analitzades i del estudis duts a terme.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3. Domicili

 1. El domicili de l’Associació s’estableix a Barcelona, i radica a l’Av. Mistral 36, esq. At. 4ª.
 2. Les activitats d’aquesta Associació s’exerceixen a Catalunya de forma majoritària, tot i que no exclusiva.

Capítol II. Els membres de l’Associació i els seus drets i obligacions

Article 4. Membres

Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques, cal que tinguin capacitat d’obrar.

Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a l’Associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Comissió Permanent, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a la reunió més immediata de l’Assemblea General.

Article 5. Drets dels membres

Són drets dels membres de l’Associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir els càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Comissió Permanent tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Comissió Permanent o dels càrrecs de l’Associació.
 7. Ser escoltats en el tràmit de baixa per les causes previstes als punts 2 i 3 de l’article 7 d’aquests Estatuts, d’acord amb allò que preveu el Capítol VIII.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Tenir un exemplar dels Estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’Associació.

Article 6. Deures dels membres

Són deures dels membres de l’Associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans col·legiats de l’Associació.

Article 7. Baixa

Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Comissió Permanent la seva decisió.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8. Naturalesa i composició

 1. L’Assemblea General és l’òrgan col·legiat sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea, d’acord amb l’article 13 d’aquests Estatuts.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9. Funcions

L’Assemblea General té les funcions següents:

 1. Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Permanent, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Elegir i separar els càrrecs i els membres de la Comissió Permanent i controlar-ne l’activitat.
 3. Modificar els Estatuts.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’Associació.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.
 6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Decidir sobre la conveniència o no de dotar-se d’un reglament de règim intern i, en cas afirmatiu, aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva a la que fa referència l’apartat j d’aquest article.
 10. Aprovar, si escau, les baixes proposades per la Comissió Permanent, d’acord amb allò que s’estableix al Capítol VIII d’aquests Estatuts.
 11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’Associació.

Article 10. Reunions

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. La Comissió Permanent pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des del de la sol·licitud.

Article 11. Procediment

 1. L’Assemblea és convocada per la Comissió Permanent mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar, com a molt tard, una setmana abans de la data de la reunió, individualment i per mitjà telemàtic a l’adreça que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’Associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el membre de més edat de la Comissió Permanent que no exerceixi un càrrec. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Comissió Permanent. Si no hi és, l’ha de substituir el vocal més jove de la Comissió Permanent que assisteixi a la reunió.
 4. El secretari estén i signa l’acta de cada reunió. Hi ha de figurar el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents, així com les intervencions de les quals s’hagi demanat constància.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es sotmet a revisió i aprovació l’acta de la sessió anterior. Com a molt tard 48 hores abans de cada reunió de l’Assemblea General l’acta de la sessió anterior i qualsevol documentació necessària per a la presa de decisions han d’estar a disposició dels socis.

Article 12.Constitució i ordre del dia

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents.
 2. El 10% dels socis poden sol·licitar a la Comissió Permanent la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13. Acords

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix que els vots afirmatius superin el 50% dels vots emesos.
 4. En l’elecció de cadascun dels càrrecs, si hi ha diverses persones candidates l’elecció es fa per majoria absoluta en primera votació. En cas que cap de les persones candidates no obtingui al menys el 50% dels vots emesos vàlidament a candidatures, es procedeix a una segona votació entre els dos candidats més votats en primera volta, i és elegit el candidat més votat.
 5. L’elecció de la resta de membres que participen a la Comissió Permanent es fa d’acord amb allò que estableixi l’Assemblea General.
 6. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a dirigir-se directament al conjunt dels socis, a través dels mitjans telemàtics que la Comissió Permanent ha de posar a la seva disposició.
 7. A proposta de la Comissió Permanent, l’Assemblea General pot prendre acords per via telemàtica, excepte sobre les qüestions esmentades en el punt 3. El secretari estableix el mecanisme per garantir els drets d’informació i de vot, la constància de la recepció del vot i la seva autenticitat. El termini perquè cada soci pugui expressar la seva opinió és, com a mínim, el que s’estableix al punt 2 de l’article 11 d’aquest Estatuts per a la convocatòria de l’Assemblea General.

Capítol IV. La Comissió Permanent

Article 14. Naturalesa i composició

 1. La Comissió Permanent regeix, administra i representa l’Associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari i el tresorer. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. Així, mateix, poden participar a la Comissió Permanent amb veu i vot els membres de l’Associació que l’Assemblea General elegeixi. Els vocals no es consideren càrrecs, sinó representants dels socis, i assisteixen els càrrecs en l’exercici de les seves responsabilitats. El nombre de vocals por variar al llarg del temps, en funció de la decisió que en cada moment prengui l’Assemblea General.
 2. L’elecció dels membres de la Comissió Permanent, que han d’estar associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat la seva elecció.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs (president, vicepresident, secretari i tresorer) s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.
 4. Els membres de la Comissió Permanent exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15. Mandat, cessament i vacants

 1. Els membres de la Comissió Permanent exerceixen durant un període de tres anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament com a membre de la Comissió Permanent abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques;
  2. incapacitat o inhabilitació;
  3. renúncia notificada a l’òrgan de govern;
  4. separació acordada per l’Assemblea General;
  5. qualsevol altra causa que estableixin la llei o els Estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin en els càrrecs de president, vicepresident, secretari i tresorer s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General, que ha de tenir lloc, com a molt tard, un mes després de produir-se la vacant. Mentrestant, un membre de l’Associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, a decisió de la Comissió Permanent.

Article 16. Funcions

 1. La Comissió Permanent té les facultats següents:
  1. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
  4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes i derrames que els membres de l’Associació han de satisfer.
  5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  7. Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
  8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  10. Nomenar els vocals de la Comissió Permanent que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
   • subvencions o altres ajuts
   • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
  12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
  13. Resoldre provisionalment, en cas d’urgència, qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
  14. Qualsevol altra facultat que li hagi estat delegada expressament per l’Assemblea General.

Article 17. Convocatòria

 1. La Comissió Permanent, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueix, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada l’any.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18. Constitució i acords

 1. La Comissió Permanent queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb una setmana d’antelació, sigui quin sigui el nombre de membres presents.
 2. Els membres de la Comissió Permanent estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Comissió Permanent pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
 4. La Comissió Permanent pot prendre acords per via telemàtica, sempre que cap dels seus membres no s’hi oposi. El secretari estableix el mecanisme per garantir els drets d’informació i de vot, la constància de la recepció del vot i la seva autenticitat. El termini per a que cada membre de la Comissió Permanent pugui expressar la seva opinió és, com a mínim, el que s’estableix al punt 1 per a la convocatòria de la Comissió Permanent.

Article 19. Delegació de funcions

 1. La Comissió Permanent pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

Article 20. Actes

Els acords de la Comissió Permanent s’han de fer constar en el llibre d’actes i els ha de signar el secretari.

En iniciar-se cada reunió de la Comissió Permanent, s’ha de d’aprovar o ratificar l’acta de la sessió anterior.

Capítol V. Els càrrecs

Article 21. La presidència i la vicepresidència

 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
  1. Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Comissió Permanent.
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Comissió Permanent.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Comissió Permanent.
  5. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Comissió Permanent.
 2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o bé pel membre de més edat de la Comissió Permanent, per aquest ordre.

Article 22. La tresoreria

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures corresponents a les despeses aprovades per la Comissió Permanent i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

Article 23. La secretaria

El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Comissió Permanent, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

El secretari és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel membre més jove de la Comissió Permanent.

Capítol VI. Les comissions o grups de treball

Article 24. Les comissions o grups de treball

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Comissió Permanent i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Comissió Permanent s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball i, amb la periodicitat que la Comissió Permanent estableixi, ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VII. El règim econòmic

Article 25. Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

 1. les quotes i derrames que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26. Obligatorietat

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Comissió Permanent.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Comissió Permanent— i quotes extraordinàries.

Article 27. Exercici

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 28. Signatures

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el vicepresident, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol VIII. El règim disciplinari

Article 29. Baixes per incompliment

L’Assemblea General pot acordar la baixa d’un soci pels motius establerts als punts 2 i 3 de l’article 7 d’aquests Estatuts.

La Comissió Permanent inicia aquest procediment d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Comissió Permanent comunica l’inici del procediment al soci afectat i nomena un instructor, el qual proposa a la Comissió Permanent una resolució motivada en el termini d’un mes, amb audiència prèvia del soci afectat. En un termini de 15 dies des de la recepció de la proposta de l’instructor, la Comissió Permanent resol sobre la proposta. Per tal d’adoptar la proposta de baixa, cal el vot afirmatiu de dues terceres parts dels membres de la Comissió Permanent. Aquest acord no es pot prendre per votació telemàtica.

La Assemblea General ratifica la decisió en una reunió que ha de tenir lloc, com a màxim, en el termini d’un mes des de la data de l’acord de la Comissió Permanent. Aquesta decisió no es pot prendre per votació telemàtica.

Capítol IX. La dissolució

Article 30. Acord de dissolució

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31. Gestió de la dissolució

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit temàtic d’actuació de l’Associació, tingui una finalitat més sintònica amb la de l’Associació, a criteri de l’Assemblea General.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Comissió Permanent si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Barcelona, 26 de setembre de 2013