Els preus s’indiquen per curs complet en primera matrícula, sense incloure taxes

Els preus públics corresponen als drets de matrícula de 60 crèdits. A més de pagar pels crèditos, la matrícula comporta pagar una taxa de matriculació que estableix la Generalitat de Catalunya i una taxa per “serveis específics i de suport a l’aprenentatge”, que estableix cada universitat. En completar els estudis, també cal pagar una taxa en concepte d’expedició del títol. En els estudis de màster, existeix també una taxa per a l’estudi de l’expedient, prèvia a l’admissió.

Presentem les dades en euros corrents i també en euros constants

Els preus corrents indiquen el valor nominal en cada moment. Els preus constants són particularment útils per a comparar preus corresponents a períodes diferents, ja que són corregits mitjançant el factor inflació. Per a les dades que oferim, hem fet servir l’evolució de l’IPC a Catalunya, tal com l’ofereix l’INE.

Els gràfics són interactius, i les taules amb les dades es poden descarregar al final de la pàgina

Grau

Els gràfics presenten l’evolució des de 2001 (any d’aprovació de la Ley Orgánica de Universidades) dels estudis universitaris inicials. En aquell moment es denominaven genèricament de 1er i 2on cicles. Concretament, els de cicle curt (1er cicle) podien ser estudis de diplomatura, eginyeria tècnica o arquitectura tècnica, i els de cicle llarg (1er + 2on cicles) eren estudis de llicenciatura, enginyeria o arquitectura. Actualment tots els estudis universitaris inicials amb caràcter oficial es denominen estudis de grau.

A Catalunya, el preu d’aquests estudis depèn de seu nivell d’experimentalitat. La Generalitat de Catalunya ha anat modificant al llarg del temps el nombre de nivells. Això explica les discontinuïtats que presenten els gràfics. També ha modificat la classificació dels diversos estudis entre nivells. Això ha comportat ulteriors increments dels preus de certes carreres, que no es poden reflectir en aquests gràfics.

Màster

Els gràfics presenten l’evolució des de 2001 (any d’aprovació de la Ley Orgánica de Universidades) dels estudis de màster universitari o, anteriorment, de nivell equivalent als màsters universitaris actuals (2on cicle).

A Catalunya, el preu d’aquests estudis va començar depenent de seu nivell d’experimentalitat, i posteriorment va passar a dependre de si el màster habilita o no per a l’exercici d’una professió regulada a Espanya (per exemple, l’advocacia, la major part de les enginyeries i la formació del professorat, entre d’altres).

D’acord amb el decret de preus que anualment aprova la Generalitat de Catalunya, els màsters que no habiliten per a l’exercici d’aquestes professions tenen un preu que els consells socials de les universitats poden minorar fins un 30%. Aquesta minoració, doncs, pot ser diferent a cada universitat i per cada màster.

Doctorat

En el cas del doctorat oferim les dades a partir de 2006, quan es va implantar la nova organització del doctorat, que sols inclou tutories i la defensa de la tesi.

En resum

A Catalunya, des del curs 2001-02, i en termes reals (és a dir, un cop descomptada la inflació):

Grau

  • El preu mínim d’un curs de grau (o cicles) ha augmentat un 76,1%
  • El preu màxim d’un curs de grau (o cicles) ha augmentat un 89,5%
  • Qualsevol grau que hagi saltat de nivell d’experimentalitat ha patit un increment superior

Màster

  • El preu mínim d’un curs de màster (2on cicle) s’ha multiplicat per 2,9
  • El preu màxim d’un curs de màster (2on cicle) s’ha multiplicat per 3,2
  • Qualsevol màster que hagi saltat de nivell d’experimentalitat mínim a màster no habilitant ha patit un increment superior

En el cas del doctorat, des del curs 2006-07, i en termes reals:

  • El preu anual per la tutoria s’ha multiplicat per 3,5
  • El preu únic per la defensa de la tesi s’ha mantingut estable
Descarrega el fitxer amb les taules de dades

Versió .xlsx (excel):
Versió .ods (open document spreadsheet):

Accés al fitxer online amb les taules de dades

Versión google sheet:

Tornar a la pàgina principal de preus universitaris