Els preus s’indiquen per curs complet en primera matrícula, sense incloure taxes

Els preus públics corresponen als drets de matrícula de 60 crèdits. A més de pagar pels crèdits, la matrícula comporta pagar una taxa de matriculació que estableix la Generalitat de Catalunya i una taxa per “serveis específics i de suport a l’aprenentatge”, que estableix cada universitat. En completar els estudis, també cal pagar una taxa en concepte d’expedició del títol. En els estudis de màster, existeix també una taxa per a l’estudi de l’expedient, prèvia a l’admissió.

Presentem les dades en euros corrents i també en euros constants

Els preus corrents indiquen el valor nominal en cada moment. Els preus constants són particularment útils per a comparar preus corresponents a períodes diferents, ja que són corregits mitjançant el factor inflació/deflació. Per a les dades que oferim, hem fet servir l’evolució de l’IPC a Catalunya, tal com l’ofereix l’INE.

Grau

Els gràfics presenten l’evolució des de 2001 (any d’aprovació de la Ley Orgánica de Universidades) dels estudis universitaris inicials. En aquell moment es denominaven genèricament de 1er i 2on cicles. Concretament, els de cicle curt (1er cicle) podien ser estudis de diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, i els de cicle llarg (1er + 2on cicles) eren estudis de llicenciatura, enginyeria o arquitectura. Actualment tots els estudis universitaris inicials amb caràcter oficial es denominen estudis de grau.

A Catalunya, el preu d’aquests estudis depèn de seu nivell d’experimentalitat o estructura docent. La Generalitat de Catalunya ha anat modificant al llarg del temps el nombre de nivells. Això explica les discontinuïtats que presenten els gràfics. També ha modificat la classificació dels diversos estudis entre nivells. Això ha comportat ulteriors increments dels preus de certes carreres, que no es poden reflectir en aquests gràfics.

Màster

Els gràfics presenten l'evolució des de 2001 (any d'aprovació de la Ley Orgánica de Universidades) dels estudis de màster universitari o, anteriorment, de nivell equivalent als màsters universitaris actuals (2on cicle).

A Catalunya, el preu d'aquests estudis va començar depenent de seu nivell d'experimentalitat, i posteriorment va passar a dependre de si el màster habilita o no per a l'exercici d'una professió regulada a Espanya (per exemple una part de les enginyeries i la formació del professorat, entre d'altres).

D'acord amb el decret de preus que anualment aprovava la Generalitat de Catalunya, els màsters que no habiliten per a l'exercici d'aquestes professions tenien un preu que els consells socials de les universitats podien minorar fins un 30%. Aquesta minoració, doncs, podia ser diferent a cada universitat i per cada màster. Aquesta possibilitat de minoració dels preus ha desaparegut el curs 2021-22, coincidint amb la reducció dels preus d'aquests màsters. Així, doncs, el curs 2021-22 tots els màsters tenen el mateix preu.

Doctorat

En el cas del doctorat oferim les dades a partir de 2006, quan es va implantar la nova organització del doctorat, que sols inclou tutories i la defensa de la tesi (a més de les taxes, és clar).

En resum

A Catalunya, i malgrat les baixades dels preus dels cursos 2020-21 i 2021-22, la majoria dels preus són força -quan no molt- més alts el curs 2021-22 en relació amb curs 2001-02, en termes reals (és a dir, un cop descomptada la inflació) :

Grau

  • El preu mínim d'un curs de grau (o cicles) és un 21,4% més car.
  • El preu màxim d'un curs de grau (o cicles) és un 30,6% més car.
  • Qualsevol grau que hagi saltat de nivell d'experimentalitat ha patit un increment superior.

Màster

  • El preu mínim d'un curs de màster (2on cicle) és un 89,8% més car.
  • El preu màxim d'un curs de màster (2on cicle) és un 30,6% més car.

En el cas del doctorat, des del curs 2006-07, i en termes reals:

  • El preu anual per la tutoria és 3,4 vegades més car.
  • El preu únic per la defensa de la tesi s'ha mantingut quasi estable, ja que és un 1,5% més car.

Tornar a la pàgina principal de preus universitaris