El professorat universitari a Catalunya

Evolució recent de les plantilles PDI a les universitats públiques catalanes

Autoria: Oriol Arcas, Jordi Mir, Vera Sacristán, Paula Veciana
Col·laboracions: Albert Corominas, Alfonso Herranz
Edició: Oriol Arcas

Contingut

  1. Resum executiu
  2. Introducció
  3. Evolució de les plantilles
  4. La precarització evoluciona cap a la irregularitat?
  5. Es redueix la incorporació de personal pre i post doctoral

Resum executiu

Aquest informe estudia les plantilles del personal docent i investigador (PDI) de les universitats públiques catalanes entre els cursos 2004/05 i 2014/15 i n’analitza les tendències principals. Les universitats privades no han estat incorporades a l’estudi perquè el seu professorat té unes característiques molt diferents.

Les conclusions principals de l’estudi són les següents:

Nombre d’efectius. Es constata un canvi de tendència acusat en el nombre d’efectius, que havien mantingut un creixement sostingut fins el curs 2010/11. En termes de persones equivalents a temps complet, les xifres cauen en picat l’any 2010: un 19%. En total, els darrers 5 cursos els efectius docents i investigadors han caigut un 23%.

Tipus de vinculació. El gruix de les plantilles ja no està constituït per professorat funcionari, el qual passa de ser el 52% del total de PDI a ser-ne el 37% al llarg del període estudiat (2004/05 a 2014/15).

Temporalitat. Ha augmentat la temporalitat dels contractes. El curs 2004-05, el 54% de la plantilla era estable, xifra que va caure fins al 46% del curs 2010/11, per remuntar a continuació a causa de les retallades en professorat associat primer i en personal ajudant i professorat lector després. El curs 2014-15 es trobava en el 49%. En el conjunt del període, ha caigut més de 5 punts. En aquest sentit, actualment les universitats catalanes superen amb escreix el percentatge màxim permès de PDI temporal, que és el 40% del total de PDI.

Dedicació. La proporció de contractes a temps parcial presenta una tendència constant a l’alça, sols interrompuda per una regularització l’any 2006 i les retallades del 2011. Tot i això, entre els cursos 2004/05 i 2014/15 el total de contractes a temps parcial ha passat de ser el 35% del total d’efectius a ser-ne el 47%. La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha advertit reiteradament la utilització irregular de la figura del professor associat per part de les universitats.

Retribucions. En termes reals, l’evolució de les retribucions ha anat a la baixa des de fa 25 anys, i es troben avui a nivells dels anys 80 del segle passat. Concretament, en el conjunt d’Espanya els catedràtics d’universitat han cobrat el 2015, en mitjana, un 83% d’allò que, en introduir-se el sistema retributiu actual l’any 1991, va ser considerat ajustat assignar-los. En els casos dels professor titulars d’universitat i els titulars d’escoles universitàries, els percentatges són 81% i 80% respectivament. A Catalunya, a diferència de la resta d’Espanya, aquests percentatges han estat 77,5%, 73% i 76% els anys 2013 i 2014.

Renovació pre-doctoral. Mentre els contractes d’ajudant pràcticament han desparegut, la resta de contractes pre-doctorals ha patit fortíssimes retallades durant el període d’estudi, fins al punt que algun any no s’han convocat o les convocatòries han estat pràcticament simbòliques. Actualment semblarien estabilitzades a l’entorn del 80% del que eren en el moment que van començar a ser retallades. Es constata, a més, un cert desplaçament de les proporcions entre les diverses tipologies cap a les de més baixa retribució i durada. En canvi, les seves condicions de vinculació a les universitats han millorat en passar de beques a contractes.

Renovació post-doctoral. Forta reducció de la contractació de joves investigadors per la via de convocatòries estatals o autonòmiques, que ha caigut un 36% en els darrers anys. Així mateix, s’ha estroncat el creixement del professorat lector, que el curs 2009/10 va arribar a 720 efectius i el 2014/15 ja sols comptava amb 417, amb una davallada del 42%.

Edat. Com a conseqüència de tot l’anterior, es constata una progressiva disminució de la presència de personal docent i investigador jove, i un progressiu envelliment de la plantilla. El percentatge de PDI que té menys de 40 anys s’ha reduït 8 punts: del 30% al 22%. El percentatge que en té 50 o més ha augmentat 10 punts: del 36% al 46%.

Estudiants per professor. La ràtio estudiants ETC / professors ETC es va reduir significativament entre el curs 2004/05 i el 2008/09, passant de 10,49 a 8,98. L’augment posterior ha suposat revertir completament el procés, i el curs 2012/13 la ràtio era 10,88 i superava la de l’inici del període.

Ús inadequat de determinades figures. La Sindicatura de Comptes ha advertit sovint de l’ús inadequat de les figures de professorat associat i visitant per part d’algunes universitats. El Tribunal de Cuentas va fer el mateix pel que fa a la figura de professorat emèrit. Considerem probable que ambdós organismes cridin l’atenció sobre les altes xifres de professorat interí, si no s’hi posa remei de manera urgent.

Categories: Informes

2 Comments

El profesorado universitario en Cataluña | Observatorio del Sistema UniversitarioObservatorio del Sistema Universitario · 26/09/2016 at 11:44

[…] Lee el informe completo en la web (en catalán) […]

The academic staff in Catalonia | Observatory of the University SystemObservatory of the University System · 26/09/2016 at 11:47

[…] Read the full report online (in Catalan) […]

Comments are closed.