Context

La universitat pública és una institució fonamental per al progrés cultural, social i econòmic. Des de la reinstauració de la democràcia, la universitat pública ha jugat un paper clau, tot i que encara insuficient, en l’extensió social i territorial de l’accés al saber i en l’augment del nivell cultural i científic del país.

Des de fa ja uns anys, la universitat és objecte de debat, en el si del qual apareixen propostes i canvis que s’orienten a la modificació de les seves funcions i de la seva organització. L’objectiu d’aquestes intervencions abasta:

  • l’activitat acadèmica (docència i recerca) i l’orientació que aquesta ha de tenir;
  • el finançament, que inclou el preus que ha de pagar l’estudiant;
  • el sistema de govern de les universitats.

En aquest context, es troba a faltar documentació i informació transparent i estructurada, així com argumentació objectivada, que eviti que la presa de posicions -i, el que és encara pitjor, de decisions- es basi en posicions apriorístiques i ideològiques més que en un coneixement objectiu i raonat de la situació de la universitat.

Objectius

L’Observatori del Sistema Universitari és una plataforma permanent que, des de la recerca, l’anàlisi, el debat i la reflexió crítics sobre la universitat pública, intervé sobre matèries de política universitària tot oferint documentació i anàlisi. Així, doncs, són objectius de l’Observatori, en l’àmbit de la política universitària:

  1. oferir documentació, estudis i opinió documentada i raonada,
  2. fomentar els debats i l’elaboració de propostes,
  3. intervenir en els mitjans de comunicació i en els debats públics en general.

Criteris

L’anàlisi i la reflexió que impulsa l’Observatori inclou, com a condicions necessàries:

  • la consideració crítica del funcionament actual de la universitat,
  • la concepció de la universitat com a institució al servei de la societat i no dels interessos de determinats grups externs o interns a la universitat,
  • una anàlisi documentada i rigorosa.

Activitats

Indicativament, i sense que aquesta es pugui considerar una relació exhaustiva, les activitats de l’Observatori són: recopilació, elaboració i anàlisi de dades comparatives i sèries històriques; publicació d’estudis, llibres i articles en mitjans de comunicació i revistes especialitzades; organització de debats per a l’intercanvi d’idees; intervencions públiques, com ara jornades, conferències i presentacions de llibres i estudis; difusió, a través del web propi, de les dades analitzades i del estudis duts a terme.

Acte de presentació de l’OSU 4/6/2012

Vídeo 1/2:

Vídeo 2/2: