Qui estudia a la universitat?

Anàlisi de 15 anys d’evolució de l’accés a la universitat pública a Catalunya (2002-2017)

Autoria: Albert Sánchez-Gelabert, Helena Troiano, Marina Elias, Dani Torrents, Lidia Daza (Grup de Recerca Educació i Treball – Universitat Autònoma de Barcelona)
Col·laboracions: Vera Sacristán
Edició: Vera Sacristán
Data: octubre 2019

Enllaços:

Resum executiu

L’objectiu d’aquest estudi és explorar l’evolució de la composició social a la universitat pública a Catalunya, tenint en compte els diferents canvis de context i l’impacte que han tingut en l’accés de l’estudiantat potencial, segons el seu origen social.

Les conclusions principals de l’estudi són les següents:

Les probabilitats de seguir amb èxit un itinerari d’accés a la universitat estan fortament condicionades per l’origen social de l’estudiantat:

  • Els fills i les filles de persones amb estudis universitaris estan sobrerepresentats a la universitat: conformen el 47,1 % de l’estudiantat que accedeix a la universitat, mentre que sols són el 26,2 % de la població de 19 anys d’edat. En l’extrem oposat, els i les joves amb progenitors sense més estudis que els obligatoris estan infrarepresentats: sols són un 24,3 % del jovent que accedeix a la universitat, en tant que constitueixen el 39,5 % de la població de 19 anys d’edat. Els fills i les filles de persones amb estudis secundaris postobligatoris també es troben infrarepresentats, tot i que en una mesura menys impactant: formen el 28,6 % del jovent que accedeix a la universitat i el 34,3 % del total de la població jove.
  • En altres termes: la taxa d’accés a la universitat entre estudiants amb progenitors amb estudis universitaris és 82,6. Entre els fills i les filles de progenitors amb estudis postobligatoris, és  38,2. En el cas d’estudiants amb progenitors sense més estudis que els obligatoris és 28,3.

Evolutivament, s’observa un canvi de tendència en la taxa global d’accés a la universitat pública:

  • Al llarg del període 2002-11, la taxa d’accés creix, i ho fa acceleradament a partir de 2008.
  • Entre 2011 i 2014 s’observa un fort alentiment.
  • A partir de 2014 decreix.

La disminució de la taxa d’accés a la universitat pública que es produeix en el darrer període 2014-17 es dona en tots els grups socials, però amb més incidència com més alt és el nivell d’estudis dels progenitors.

L’accés a la universitat privada decreix fins a 2014, per després augmentar substancialment: més d’un 26 % en el període 2013-18 (5 anys). Darrerament, doncs, és un fet que la universitat privada ha guanyat pes en el conjunt del sistema universitari català.

Elements que poden explicar la davallada de la taxa d’accés a la universitat pública:

  • Millora de les possibilitats de treball.
  • Increment substancial de preus a les universitats públiques.
  • Increment de l’oferta d’estudis per part de les universitats privades.
  • Increment de l’accés d’estudiants a Cicles Formatius de Grau Superior.