Així, per a l’especialitat de Llengua i Literatura Catalana / Castellana els títols de grau cursats hauran de contenir en el seu pla d’estudis un mínim del 60% dels seus crèdits en matèria de llengua i literatura catalana o castellana. Per a les especialitats d’Anglès i de Llengües Estrangeres, els un mínim del 60% dels crèdits de grau han de ser de la llengua estrangera corresponent (anglès, francès, alemany o italià).

L’Oficina d’Accés a la Universitat assignarà les places que s’ofereixen a les diferents especialitats del màster per ordre de nota mitja d’expedient, en primera instància, de les persones candidates que disposin d’algun dels títols declarats prioritaris als efectes d’accés a l’especialitat corresponent i, en segona instància, si escau, de la resta de candidatures que acreditin algun dels títols concordants amb l’especialitat.

Nota de premsa del Govern de la Generalitat de Catalunya

Categories: Notícies