Mètode

S’ha analitzat un total de quaranta-dos documents, que s’han classificat en tres grups:

  • Legislació
  • Documents d’anàlisi i proposició
  • Altres documents

Quant als dos primers grups, s’ha elaborat una fitxa-resum de cada un dels documents que els componen.

Les característiques de cada grup es descriuen a continuació.

Legislació (quatre documents). Regulen el sistema de govern de les universitats i els dels dos sistemes universitaris relacionats: el de cada comunitat autònoma (la qual té competències per desenvolupar-ne alguns aspectes) i el sistema universitari estatal. Atès que la primera llei universitària del període democràtic és la LRU de 1983, la documentació s’inicia en aquest any.

Documents d’anàlisi i proposició (trenta-dos documents).Es tracta de textos que tracten aspectes diversos de política universitària i que en tots els casoscontenen propostes, més o menys explícites i més o menys definides i desenvolupades, sobre el govern del sistema universitari públic o només sobre el govern de les universitats, sigui perquè s’han marcat només aquest objectiu o perquè consideren que no s’ha de regular el govern del sistema, sinó només el dels elements que el componen. També hi ha textos que tracten específicament del govern del sistema o del de les universitats i no ha resultat immediat ni s’ha considerat convenient fer-ne una separació estricta, ja que en alguns casos es presenten consideracions que van més enllà del govern però més endavant se centren immediatament en aquest.

Altres documents (sis documents). En aquest darrer grup s’han inclòs uns documents que no contenen explícitament propostes sobre el sistema de govern, però que analitzen altres realitats o propostes o les critiquen.

Per tal de facilitar-ne la consulta i la lectura completa en cada cas, aquest treball es complementa amb el text íntegre de tots els documents, que es troben disponibles per a consulta en aquesta web.

En el cas dels documents dels dos primers grups, s’ha elaborat una fitxa-resum del seu contingut per tal d’exposar els aspectes que s’han considerat més rellevants per conèixer el contingut del document. S’hi ha assignat una referència en un format estàndard: tres lletres, l’any del document i, si cal, una lletra addicional per distingir-los. Les podeu consultar també en aquesta web.

El contingut de les fitxes s’ha procurat que permeti l’objectiu esmentat al paràgraf anterior i, per això, en no pocs casos recull cites literals del document, per tal de preservar la màxima fidelitat als continguts o a l’argumentació. La primera part de la fitxa descriu breument l’anàlisi, la diagnosi i la justificació i la segona descriu el contingut de la proposta o propostes. L’extensió de cada fitxa no sol superar dues pàgines d’un full A4.

En qualsevol cas, cal dir que no sempre és possible oferir en dues pàgines una síntesi completa i suficientment comprensible d’un document, i més quan aquest és extens o complex d’explicar. Per això es recomana anar al document original si es vol tenir accés a l’argumentació i la proposta completes.

Amb aquest estudi s’ha intentat oferir una visió de conjunt, que es pot adquirir amb la lectura de les fitxes descriptives. Aquesta visió permet l’accés a les aportacions fetes des de sectors molt diversos (col·lectius universitaris,organitzacions patronals, organitzacions sindicals, partits polítics, etc.) i  tenir-ne una perspectiva de l’evolució en el temps que, per inferència o prospectiva, dóna idea dels elements bàsics amb els quals es pretén elaborar el marc de govern de les universitats i dels sistemes universitaris en un futur immediat.

Categories: Informes